Актуални Новини

ДИСКУСИИ С ГИМНАЗИСТИ ЗА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

1На 7 март 2014 г. в изпълнение дейностите на проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции“ Общински съвет по наркотични вещества и превантивно – информационен център гр. Монтана (ОСНВ) посетиха Гимназия „Д-р Иван Панов“, като проведоха превантивна среща – дискусия с гимназистите от 9 и 12 клас.  По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/, съвместно с РУ „Полиция“ гр. Берковица и Община Берковица поканените лектори от  ОСНВ г-жа Мая Димитрова и г-жа Ваня Александрова представиха на вниманието на учениците презентация на тема „Психоактивните вещества“, след което децата гледаха филма „Марихуана“, финансиран от Министерството на здравеопазването по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Накрая на  учениците бе пуснат филм на тема „Зависим-независим“, който представи снимки за хора употребяващи наркотични вещества и хора независими и свободни. Филмът беше изключително въздействащ за гимназистите. С цел превенция и  информираност лекторите раздадоха материали, брошури и плакати на учениците и отговаряха на зададените им въпроси. Същата инициатива беше проведена на 21.02.2014 г. и в Трето основно училище „Иван Вазов“ гр. Берковица, местен партньор по проекта на учениците от 6 и 7 клас.

 Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства „Коменски”. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.