Актуални Новини, Новини

ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32 ОТ ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в Отдел „Местни приходи“ при община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, ет.1, ст.114 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на документа Име на задълженото лице Вид на задължението
1 АУЗ № 9- 1/07.01.2016 г. Беркленд ООД ДНИ / ТБО
2 АУЗ № 50 – 1/14.01.2016 г. Фараон 2 ООД ДНИ / ТБО
3 АУЗ № 42,43,44,45-1/13.01.2016 г. Делта Корект ЕООД ДНИ/ТБО

ДПС

4 АУЗ № 57 – 1/18.01.2016 г. Ви Ай Пи Сървисиз ООД ДПС
5 АУЗ № 62,63 – 1 /19.01.2016 г. Апекс Пул ЕАД ДНИ / ТБО
6 АУЗ № 328 – 1/20.10.2016 г. Фори ЕООД ДНИ / ТБО
7 АУЗ № 348,349,350,351,352-1/27.10.2016 г. Жото ЕООД ДНИ / ТБО

ДПС

8 АУЗ № 360,361,362,363 – 1/02.11.2016 г.  Монтком ООД ДНИ / ТБО

ДПС

9 АУЗ № 469 – 1/16.12.2016 г. М -Ви ЕООД ДНИ / ТБО
10 АУЗ № 470 – 1/16.12.2016 г. М – Рекс ЕООД ДПС

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в община Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 на 28.02.2017 г.