Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 29.08.2022 г. ОТ 16:30 ЧАСА

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 29.08.2022 г. (понеделник) от 16:30 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка РД-92-00-1966 относно промяна на Решение № 777 от Протокол № 35/03.09.2021 г. на Общински съвет-Берковица с оглед удължаване срока за погасяване по Договор за кредит № 1287/27.10.2021 г. с Фонд ФЛАГ АД, сключен за финансиране на проект BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия-гр. Берковица по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;
2.Докладна записка РД-92-00-1967 относно решение за промяна на годишния членски внос към Сдружение с обществено полезна дейност „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“;
3.Докладна записка РД-92-00-1969 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на Община Берковица, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл. 124, ал. 3 от Закона за Публичните финанси и чл. 21, т. 23 от ЗМСМА;
4.Докладна записка РД-92-00-1978 относно определяне размер на трудовото възнаграждение на Кметовете на Кметства в Община Берковица, считано от 01.08.2022 г. във връзка с ПМС № 229 от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.;
5.Докладна записка РД-92-00-1968(1) относно предложение за удостояване на Никола Василев със звание „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ по реда на Наредбата за символиката и отличията на Община Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица