Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 13.09.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 13.09.2022 г. /вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна РД-92-00-2006 относно утвърждаване на самостоятелни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците, от I до XII клас за учебната 2022/2023 година в община Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица