Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 11.11.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 11.11.2022 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна РД-92-00-2131 относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху държавни недвижими имоти.
2.Докладна РД-92-00-2138 относно Бизнес план за новия регулаторен период 2022-2026 г. на „ВиК-Берковица“ ЕООД.
3.Докладна РД-92-00-2139 относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица за 2022 г.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица