Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 17.02.2023 г. ОТ 16:00 часа

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 17.02.2023 г. (петък) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2023 г.;
2. Докладна записка относно приемане на разчет за 2023 г. за капиталови разходи на Община Берковица;
3. Докладна записка относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“ гр. Берковица по Компонент „Социално включване“, инвестиция „Модернизиране на дългосрочната грижа“, процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели- BG-RRP-11-010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“, Подкомпонент 1.2. „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ от Националния план за възстановяване и устойчивост;
4. Докладна записка относно вземане на решение за прекратяване на процедурата по обявен конкурс за избор на Управител на „МБАЛ Берковица“ ЕООД и избор на временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ Берковица“ ЕООД гр. Берковица
5. Докладна записка относно приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-осигурителна услуга „Грижа в дома“, по проект BG05SFPR002-2.001-0115-C01 „Грижа в дома в община Берковица“, финансиран от Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица