Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 17.02.2023 г. ОТ 16:30 часа

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 17.02.2023 г. (петък) от 16:30 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно упълномощаване на представител на община Берковица за участие в извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр. Монтана;
2. Докладна записка относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади в землищата на територията на Община Берковица през стопанската 2023-2024 г.;
3. Докладна записка относно приемане на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица