Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 17.07.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседание на 17.07.2023 г. (понеделник) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

  1. Докладна записка относно вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността управител на ”ВиК-Берковица” ЕООД, гр. Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица