Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 29.08.2022 г. ОТ 16:00 ЧАСА

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 29.08.2022 г. (понеделник) от 16:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка РД-92-00-1970 относно върнато за ново обсъждане Решение № 1119 от Протокол № 53 прието от Общински съвет – Берковица на 29.07.2022 г.;
2.Докладна записка РД-92-00-1971 отмяна на Решение № 1123 от Протокол № 53 на Общински съвет – Берковица;
3.Докладна записка РД-92-00-1979 прекратяване на договор за прокура на Общинско търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица, ЕИК 111503908 и избиране на нов управител за срок до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
4.Докладна записка РД-92-00-1980 относно прекратяване на договор за прокура на Общинско търговско дружество „ВиК Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, ЕИК 111037645 и избиране на нов управител за срок до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
5.Докладна записка РД-92-00-1981 относно избиране на нов управител на Общинско търговско дружество „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, ЕИК 111511773 за срок до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица