Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 08.07.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 08.07.2022 г. /петък/ от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка относно корекция на Бизнес план за развитие дейността на ВиК Берковица ЕООД, като ВиК оператор за регулаторен период 2022-2026 г.
2.Докладна записка относно закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на „ВиК-Берковица“ ЕООД.
3.Докладна записка относно вземане на решение за премахване на дърво от видът (липа), намиращо се в непосредствена близост до Часовниковата кула (паметник на културата).
4.Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на публичните предприятия на Община Берковица.
5.Докладна записка относно даване на съгласие за използване на средства от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица