Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 юни 2020 г. /сряда/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в годишно общо събрание на акционерите на „КОМ 2016“ АД, гр. София.

2.Докладна относно предоставяне и за сключване на договор  за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения на обект: „Водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минерална баня гр. Берковица“.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица