Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица,  свиквам извънредно заседание на 13 април 2020 г. /понеделник/ от 13.00  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно приемане на Становище по предварителен проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица