Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 29.01.2021 ГОДИНА

BERKOVITSA-9ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 29 януари 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.  Обсъждане и приемане на бюджета на Община Берковица за 2021 година.

Докладва – Димитранка Каменова – Кмет

  1. Отчет за изпълнение на мандатната програма на кмета на Община Берковица през 2020 година.

Докладва – Димитранка Каменова – Кмет

  1. Приемане на Културния и спортен календар на община Берковица за 2021 година.

          Докладва – Спаска Георгиева – Заместник-кмет

  1. Докладни записки

                                                          Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 януари 2021 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица