Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 29.05.2020 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет-Берковица на 29 май 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в заседателната зала на община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Общински пазар 99” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Невена Григорова – Управител

  1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни, гр.

Берковица за 2019 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване

на работата.

Докладва – Ради Иванов – Директор

  1. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция, с. Бистрилица за 2019 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.

Докладва – Иван Кирилов – Директор

  1.   Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1.   Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 26 май 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                      

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица