Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 27.03.2020 Г

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет-Берковица на 27 март 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в заседателната зала на община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Ивайло Димитров – Управител на ОбМ „КД“

2.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2019 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2019 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.

Докладва – Димитринка Йоцова – секретар

4.Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

5.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 март 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

                                                                  

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица

 

Поради усложнената епидемична обставка и риск от разпространение на COVID – 19, сесията ще се проведе при закрити врата! Всички заинтересовани граждани могат да следят нейното излъчване on – line.