Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 24.04.2020 Г

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет-Берковица на 24 април 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в заседателната зала на община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К- Берковица“

ЕООД, гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното

изпълнение.

Докладва – инж. Даниела Захариева – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2019 година на „Медицински център – 1” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – д-р Малвина Павлова – Управител

  1. Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от

стопанската дейност за 2019 година на „МБАЛ” ЕООД, гр. Берковица.

Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – Юлия Веселинова  –  Прокурист МБАЛ

  1.   Докладни записки

Докладват – председатели ПК

 

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 април 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                      

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица