Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 31.07.2020 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 31 юли 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Информация за приключване на учебната 2019/2020 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване и успешно провеждане учебния процес през новата 2020/2021 година.

Докладва – Венета Асенова- гл. експерт „Образование”  и

Директори на училища

  1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2019 година.

Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица

  1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Цветко Русинов – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 27 юли 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                     

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица