Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 25.09.2020 ГОДИНА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет – Берковица на 25 септември 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва – Димитринка Иванова – Директор

  1. Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва –  Флора Първанова  – Директор

3.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2019 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.

Докладва –  Теодора Генова  – Директор

  1. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2019/2020 учебна година.

Докладва – Анета Заркова – Директор

  1. Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

  1. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 септември 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

 

 

                                                                      

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица