Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА НА 28.02.2020 Г

BERKOVITSA-9ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна  сесия на Общински съвет-Берковица на 28 февруари 2020 г. /петък/, от 13.00 часа в заседателната зала на община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Музеен комплекс, гр. Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2020 година.

Докладва –Ивайло Пешков – Управител

2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД,  гр. Берковица за 2019 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иван Янакиев -Управител

3.Докладни записки

Докладват – председатели ПК

4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 февруари 2020 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

                                                                    

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица