Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и 2 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане с вх. № РД-92-00-957/22.03.2021 г. от общински съветници в Общински съвет – Берковица, съобразено с противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, свиквам извънредно заседание на 9 април 2021 г. /петък/ от 12.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Искане за прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет – Берковица с вх. № РД-92-00-952/19.03.2021 г.

2. Избор на нов председател

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица