Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

Поради отказ на председателя на ОбС- Берковица за свикване на заседание на Общинския съвет – Берковица в 7-дневен срок от постъпилото искане с вх. № РД – 92-00-957 от 22.03.2021г, по реда на чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 23, ал. 5, изречение 2 от ЗМСМА, Ви уведомявам, че вносителите на искането за провеждане на сесия свикват заседание на Общински съвет – Берковица, което ще се проведе на 31.03.2021 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Избор на Общински съветник, който да председателства заседанието на Общински съвет – Берковица на основание чл. 24, ал. 4 от ЗМСМА.

  2. Разглеждане на искане с вх. № РД–92-00-957 от 22.03.2021 г. за прекратяване на правомощията на председателя на ОбС-Берковица г-н Милован Жан Панталеев.

  3. Избор на нов председател.

 

 

МАРИЕТА РУСИМОВА

Главен специалист „Техническо обслужване дейността на ОбС“