Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – 09.11.2021 г.

Община Берковица

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                                        

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 09 ноември 2021 г. /вторник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно предоставяне на допълнителна парична вноска от Община Берковица на „ВиК- Берковица“  ЕООД.

2. Докладна относно предоставяне на вещи общинска собственост (Транспортен инкубатор за новородени 1 бр., Автоклав 1 бр. и Оборудван мобилен кардиологичен център) за управление на „МБАЛ Берковица“ ЕООД.

3. Докладна относно корекция на капиталови разходи  от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.

4. Докладна относно бракуване на моторно превозно средство.

5. Докладна относно изработване на ПУП – план за регулация за изменение на действащия ПУП за УПИ I, УПИ II и УПИ III в кв. 28 /ПИ 30301.301.100, 30301.301.99, 30301.301.649 по КК и КР на с. Замфирово/, за който е установена разлика между кадастралните и регулационни граници – собственост на Община Берковица с АЧОС №30, т.VI от 20.12.2005г., след представено мотивирано предложение и задание по чл.125.

Във връзка със Заповед РД-01-890/03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД-15-660/04.11.2021 г. на Заместник-кмета на Община Берковица сесията ще се проведе при закрити врата.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ

Председател на Общински съвет – Берковица