Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС НА 22.11.2021 г.

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при   

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2021 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.
2.Докладна относно връщане за ново разглеждане и за отмяна на Решение № 845 от Протокол № 39/29.10.2021 г. на Общински съвет – Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица