Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 10.05.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица, свиквам извънредно заседание на 10.05.2022 г. /вторник/ от 15:30 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна РД-92-00-1738 относно доставяне, потребление и фактуриране на питейната вода в кв. Раковица, гр. Берковица.
2.Докладна РД-92-00-1748 относно Бизнес план за новия регулаторен период 2022-2026 г. на „В и К Берковица“ ЕООД – I вариант.
3.Докладна РД-92-00-1749 относно вземане на решение за продажба на моторни превозни средства (МПС) – собственост на „ВиК-Берковица“ – Берковица.
4.Докладна РД-92-00-1744 относно определяне на представител от община Берковица, който да бъде включен в комисията за изработване на Областна здравна карта.
5.Докладна РД-92-00-1732(1) относно отмяна на Решение № 1014 от Протокол № 48/08.04.2022 г. на Общински съвет – Берковица.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица