Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Берковица, свиквам извънредно заседание на 13.09.2023 г. (сряда) от 15:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

ДНЕВЕН РЕД

1.Докладна записка РД-92-00-2708 относно утвърждаване на самостоятелни паралелки, с изключения от минималния брой на учениците, от 1. до 12. клас за учебната 2023/2024 година в община Берковица.
2.Докладна записка РД-92-00-2716 относно отмяна на чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Берковица.
3.Докладна РД-92-00-2717 относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
4.Докладна РД-92-00-2713 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на МБАЛ – Берковица ЕООД.
5.Докладна РД-92-00-2714 относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1“ ЕООД.