Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОБС

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                               

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица, свиквам извънредно заседание на 15 декември 2023 г. /петък/ от 15.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при   

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна записка относно осигуряване на транспорт от кв. „Раковица“ до 1. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ДГ „Пролетна дъга“, ДГ „Звънче“ и  ДГ „Малина“;

2.Докладна записка относно приемане и одобряване на годишната план-сметка на Община Берковица;

3.Докладна записка относно отмяна на действащата структура на Общинска администрация Берковица и приемане на общата численост и нова структура на Общински администрация Берковица;

4.Докладна записка относно разкриване на ВРБ – четири броя кметства в Община Берковица;

5. Докладна записка относно ВиК инвестиции.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица