Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                               

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 13 юли 2020 г. /понеделник/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна записка относно покриване със средства на Община Берковица наложени санкции по проект № BG16RFOP001-2.001-0087 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в община Берковица – Народно читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ на финансови корекции за нередности и неверифицирани разходи.

2.Докладна записка относно промяна на Решение № 336 от Протокол № 22/20.05.2016 г. и Решение № 814 от Протокол № 47/ 26.05.2017 г. на Общински съвет – Берковица за поет краткосрочен общински дълг с Договор за  кредитна линия от 08.07.2016 г.

3.Докладна записка относно промяна на поет общински дълг по Договор за кредит № 1130 от 02.12.2019 г. сключен с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД  за финансиране на проект „Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на Дневен център за деца с увреждания в сграда на детско заведение – V детска градина, ж.к. Изгрев, гр. Берковица“ по договор №BG16RFOP001-5.001-0028-C01  с МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и съответна промяна на Решение № 1298 от Протокол 65/27.07.2018 година на Общински съвет – Берковица.

4.Докладна записка относно отмяна на Решение № 319 от Протокол № 14/26.06.2020 г. на Общински съвет – Берковица за промяна размера на възнаграждението на управителя на „Общински пазар 99“ ЕООД.

5.Докладна записка относно отмяна на Решение № 274 от Протокол № 12/29.05.2020 г. на Общински съвет – Берковица.

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица