Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 5, и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 8 октомври 2020 г. /четвъртък/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно избор на комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица.

2.Докладна относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.

3.Докладна относно разрешаване промяна на предназначението на ПИ 03928.515.474 по КК и КР на гр. Берковица, УПИ II, кв. 23 по плана на кв. Раковица, гр. Берковица.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица