Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 11 декември 2020 г. /петък/ от 15.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно определяне на актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег.

2.Докладна относно кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение по Оперативна програма „За храни и/или основно материално подпомагане“ 2014–2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

3.Докладна относно корекция на Бюджета на Община Берковица за 2020 г.

4.Докладна относно освобождаване на читалищата в Община Берковица от такса битови отпадъци за периода 2012 – 2020 година.

5.Докладна относно Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица