Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                               

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 17 март 2020 г. /вторник/ от 16.00  часа в заседателната зала на Община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно издаване на запис на заповед от Община Берковица в полза на ДФ Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

2.Докладна относно промяна на Решение № 1816 от Протокол № 84/27.09.2019 г., във връзка с Решение № 1296 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет – Берковица по отношение на финансовите параметри на дългосрочния общински дълг.

3.Докладна относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на Община Берковциа, съгласно чл.52  от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.

4.Докладна относно създаване на Временна комисия за промени в местната Наредба за управление на общинските пътища.

5.Докладна относно представяне за утвърждаване на решение на комисията за избор на кандидат за Управител на „ВиК – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица, Община Берковица.

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица