Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка  с искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 23 февруари 2021 г. /вторник/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно допълване на Решение №146 от Протокол №7/28.02.2020 г. за включване в списъка на общинските пътища трасето на бивш републикански път III-815 ,,(Петрохан – о.п. Берковица) –Берковица – (о.п. Берковица – Благово)”.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица