Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 19 март 2021 г. /петък/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна относно гарантиране от Община Берковица на краткосрочен дълг по инвестиционен кредит на Народно читалище „Иван Вазов – 1872“, гр. Берковица с цел реализация на проект  по Програма за развитие на селските райони „Повишаване качеството на културния живот в община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище – 1872“, гр. Берковица, финансиран по договор № 12/07/2/0/00866/10.10.2017 г.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица