Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                               

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 13 юли 2020 г. /понеделник/ от 16.30  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1.Докладна записка относно одобряване на постигнато предварително съгласие за сключване на сделка – придобиване на собственост от Община Берковица, чрез покупко-продажба, на части от недвижими имоти, собственост на физически лица, попадащи в обхвата на общински местен път – ПИ с идентификатор № 03928.24.48 по КККР на гр. Берковица, собственост на Община Берковица.

2.Докладна записка относно изработване на ПУП – част регулация, с цел урегулиране на поземлен имот с идентификатор 03928.511.40 по КК на гр. Берковица (УПИ III, кв. 77 по плана на гр. Берковица.

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица