Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.01.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 януари 2023 г. (петък), от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2023 година.
Докладва – Станислава Витанова – ВрИД Управител
2.Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на община Берковица за мандат 2020-2023 г.“ за 2022 г.
Докладва – Димитранка Каменова – Кмет
3.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 януари 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица