Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 26.05.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 26 май 2023 г. (петък), от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2022 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – д-р М. Павлова – Управител
2.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2022 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – д-р Пенко Богданов – ВрИД Управител
3.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22 май 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица