Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 28.06.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 28 юни 2023 г. (сряда), от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2022 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  Докладва – Надежда Йорданова – Директор
 2. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2022 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  Докладва – Иван Кирилов – Директор
 3. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2022 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  Докладва – Димитринка Иванова – Директор
 4. Докладни записки
  Докладват – председатели ПК
 5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 юни 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица