Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 28.07.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 28 юли 2023 г. (петък), от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД


1. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2022 година.
2.Информация за приключване на учебната 2022/2023 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване и успешно провеждане учебния процес през новата 2023/2024 година.
Докладва Венета Асенова – Гл. експерт „Образование” и Директори на училища
3.Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2022 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва Михаела Маринова – Директор
4.Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2022 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва Михаела Маринова – Директор
5.Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2022 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва Цветко Русинов – Директор
6.Докладни записки
Докладват – председатели ПК
7.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 юли 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица