Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 26.01.2024 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 26 януари 2024 г. /петък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2024 година.

Докладва –Станислава Витанова -ВрИД Управител

2.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.

Докладва – инж. Иво Димитров – Управител

3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.

Докладва – Сибилия Дамянова – Директор

4.Докладни записки

Докладват – председатели на ПК

5.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от  22 януари 2024 година в стаята на Общински съвет.

Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица