Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 19.02.2024

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 19 февруари 2024 г. /понеделник/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Обсъждане и приемане на Бюджета на община Берковица за 2024 г.
Докладва – Радослав Найденов – кмет

2.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2023 година на „Общински пазар 99” ЕООД – Берковица. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Невена Григорова

3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2023 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
Докладва – Димитринка Йоцова – секретар

  1. Информация за училищата на територията на Община Берковица.
    Докладва – Теодора Иванова – гл. експерт „Образование”

5.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК

6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 12 февруари 2024 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица