Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 28.01.2022 г.

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 и във връзка с чл. 28а от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и чл. 95а, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 28 януари 2022 г. /петък/, от 13:00 часа в заседание чрез видеоконферентна връзка.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2022 година.
Докладва – Станислава Витанова -ВрИД Управител
2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Берковица за 2021 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – инж. Иво Димитров – Прокурист
3.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
4.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 24 януари 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.
Във връзка с чл.95в, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет на електронната страница на Общинския съвет Ви обявяваме имейл адрес obs_berkovitsa@abv.bg за питания, предложения и становища по обществено значими въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и др. в срок до 16:30 часа на 27.01.2022 г.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица