Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 29.03.2024

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 29 март 2024 г. /петък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси от граждани.

 1. Информация за изпълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в частта за специално ползване на пътищата, осъществения контрол, констатирани нарушения, съставени актове за административни нарушения и събрани такси за движение на извънгабаритни и тежкотоварни пътни превозни средства при превишаване на допустимата максимална маса над 12 тона по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Берковица за периода 2020-2024 г.
  Докладва – Радослав Найденов – Кмет на община Берковица
 2. Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
  Докладва –Управител
 3. Финансов отчет и анализ за икономическото състояние на „ВиК-Берковица“ ЕООД гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
  Докладва – инж. Радослав Юриев – Управител
 4. Отчет за дейността на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  Докладва – Михаела Маринова – Директор
  6. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  Докладва – Михаела Маринова – Директор
  7. Докладни записки
  Докладват – председатели на ПК
  8.Питане, предложения и становища по обществено значими въпроси от общинските съветници“.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 март 2024 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица