Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 26.04.2024

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 26 април 2024 г. /петък/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни - гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Ради Иванов – Директор

 2. Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Иван Кирилов – Директор
 1. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.
  Докладва – Цветко Русинов – Директор
 2. Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2023 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
  Докладва – Димитринка Иванова – Директор
 3. Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2023/2024 учебна година. План-програма за учебния процес през новата 2024/2025 година.
  Докладва – Анета Заркова – Директор
 4. Докладни записки
  Докладват – председатели на ПК
 5. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

  Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 22 април 2024 година в стаята на Общински съвет.
  Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ИВАН КИРИЛОВ
Председател на Общински съвет – Берковица