Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС НА 25.02.2022 г.

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 25 февруари 2022 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2021 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
Докладва – Димитринка Йоцова – секретар
2.Докладни записки
Докладват – председатели ПК
3.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 февруари 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица