Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС НА 25.03.2022 г.

Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 25 март 2022 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за изпълнение на мандатната програма на кмета на Община Берковица през 2021 година.
  Докладва – Димитранка Каменова – Кмет
  2.Отчет за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” – гр. Берковица за 2021 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
  Докладва – инж. Иво Димитров – Управител
  3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2021 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  Докладва – Сибилия Дамянова – Директор
  4.Докладни записки
  Докладват – председатели на ПК
  5.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 март 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица