Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС НА 27.05.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 27 май 2022 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Финансов отчет и анализ за финансовото състояние на „В и К – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица за 2021 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва –инж. Йордан Йорданов –Управител
2.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2021 година на „Общински пазар 99” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Невена Григорова – Управител
3.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2021 година на „Медицински център – 1” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – д-р Малвина Павлова – Управител
4.Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2021 година на „МБАЛ” ЕООД, гр. Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – Юлия Веселинова -Прокурист МБАЛ
5.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 23 май 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица