Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.06.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет – Берковица на 24 юни 2022 г. (петък), от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2021 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Ради Иванов – Директор
2.Отчет за дейността на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Бистрилица за 2021 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Иван Кирилов – Директор
3.Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Берковица за 2021 година. Проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Димитринка Иванова – Директор
4.Докладни записки
Докладват – председатели ПК
5.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 юни 2022 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица