Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

Лого Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 24 март 2023 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2022 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – инж. Иво Димитров – Управител
2.Информация за дейността на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Берковица за 2022 година. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение.
Докладва – инж. Иво Димитров – ВрИД Управител
3.Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2022 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
Докладва – Димитринка Йоцова – секретар
4.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2022 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
Докладва – Сибилия Дамянова – Директор
5.Докладни записки
Докладват – председатели ПК
6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 20 март 2023 година в стаята на Общински съвет.
Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица