Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 27.09.2022 г.

Лого - Община Берковица

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет-Берковица на 27 септември 2022 г. /вторник/, от 13.00 часа в Заседателната зала на община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2021 година.
Докладва – Спаска Георгиева – Заместник-кмет на Община Берковица
2.Отчет за дейността и работата на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца, гр. Берковица за 2021/2022 учебна година.
Докладва – Анета Заркова – Директор
3.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица за 2021 година, проблеми и мерки за подобряване на работата.
Докладва – Флора Първанова – Директор
4.Отчет за дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица, кв. Раковица за 2021 година.
Докладва – Юлия Евгениева – ВрИД Директор
5.Докладни записки
Докладват – председатели на ПК
6.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 21 септември 2022 година в стаята на Общински съвет.
ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица