Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА РЕДОВНА СЕСИЯ НА ОбС – 29.10.2021 г.

Община Берковица

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА
ПЛ. „ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

Изх. № РД-92-00-1373/21 октомври 2021 год.

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 29, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, свиквам редовна сесия на Общински съвет - Берковица на 29 октомври 2021 г. /петък/, от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 1. Информация за дейността на Районно управление на МВР гр. Берковица по изпълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на община Берковица.
  Докладва – Началник РУ
 2. Докладни записки
  Докладват – председатели ПК
 3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Материалите за предстоящата сесия ще са на разположение на общинските съветници от 25 октомври 2021 година в стаята на Общински съвет.
  Желателно е за деловото протичане на сесията всички общински съветници да се запознаят с материалите, независимо в коя комисия членуват.
  Във връзка със Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед РД-15-636/20.10.2021 г. на Заместник-кмета на Община Берковица сесията ще се проведе при закрити врата.

ДЕЯН ЕЛЕНКОВ
Председател на Общински съвет – Берковица