Актуални Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                      

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 5 и чл. 29, ал.3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с Искане на Кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 01 юли 2019 г. /понеделник/ от 17.00  часа в Заседателната зала на Община  Берковица, при

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Докладна относно награда за РУ на МВР – Берковица.

 

ИВАН КИРИЛОВ

Председател на Общински съвет – Берковица